Obchodní podmínky

1. Na základě dohody se k zákazníkovi v dohodnutém termínu dostaví technik k zaměření prostoru pro instalaci sestavy, upřesnění barevnosti, celkového provedení. (Tato služba je zcela zdarma).

2. Objednatel zaplatí při podpisu smlouvy stanovenou zálohu (cca 60-70%) v hotovosti nebo na účet Při pozdějším zaplacení zálohy (po připsání částky na účet) se termín dodání díla automaticky posouvá minimálně o tolik dnů, o kolik dnů později byla záloha zaplacena.

3. Pokud zhotovitel nedodá dílo v domluveném termínu, je povinen za každý den prodlení zaplatit sankční pokutu ve výši 0,1% z hodnoty materiálu ( bez DPH ).

4. Při zrušení smlouvy ze strany objednatele propadá záloha ve prospěch zhotovitele.

5. Doplatek do výše celkové ceny díla (včetně DPH) zaplatí objednatel po jeho převzetí pracovníkovi firmy v hotovosti. (Dle dohody na účet)

6. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na skryté prekážky ( napr. rozvody elektriny, plynu, vody a topení ve stenách a podlahách ), toto musí být uvedeno v příloze smlouvy ( zaměření prostoru ) - v opačném případe zhotovitel neručí za jejich prípadné poškození nebo jiné problémy v důsledku toho vzniklé.

7. Pokud objednatel požaduje osvětlení zabudované do skříne, je nutné, aby zajistil přívod elektřiny až na místo určené pri zaměření technikem - rozvody elektřiny firma Kajaba-Sládeček neprovádí.

8. Dílo je dodáváno do 14 - 21 pracovních dnů s výjimkou určených materiálu ( nebo podle dohody ) od podpisu smlouvy o dílo a zaplacení zálohy, případně od dodání materiálu objednatelem.

9. Dílo je až do jeho konečného zaplacení majetkem zhotovitele.

10. V případě, že objednatel z vlastní viny nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo neumožní montáž díla na místě uvedeném ve smlouvě, je povinen zaplatit skladné ve výši 1,5% z hodnoty díla denně. Skladné se účtuje počínajíc pátým dnem od dohodnutého termínu po dobu maximálně 30ti dnů. Po této době je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a dílo zlikvidovat. Objednateli v takovémto případě propadá záloha ve prospěch zhotovitele a objednatel je dále povinen zaplatit příslušnou částku skladného.

11. Po převzetí díla obdrží objednatel příslušné doklady včetne záručního listu.

12. Na speciální pojezdovou mechaniku poskytujeme celoživotní záruku.

13. Nedílnou součástí smlouvy jsou její prílohy - zaměření prostoru, rozpis materiálu, kalkulace a nákres sestavy.

14. Smlouva nabývá účinnosti jejím podpisem oběma stranami a zaplacením zálohy.